top of page

Your & My safety

REGISTRATION FEE:

When you are registered for my courses and retreats, there is usually a registration fee that secures your place. This fee is non-refundable in the event of withdrawal. By registering and/or paying the registration fee, you agree to the cancellation rules.

Transfer: It is fine to transfer your seat to someone else.

PAYMENT:

For the remaining amount on training / retreat, an invoice will be sent 60 days before the start, unless otherwise stated. You will receive an invoice for final payment regardless of whether you are a private person or have a company, for companies VAT is added.

Partial payment, if you have indicated that you want to divide it up, must be paid no later than 30 days for the course/retreat in question.

By submitting your registration and/or paying the registration fee or more, you agree to the cancellation rules.

CANCELING COURSES:

Deregistration from courses must take place well in advance of the start of the course, as costs for premises, teachers, etc. are paid a long time in advance.

If cancellation occurs at least 60 days before the start of the course, the course fee will be refunded excluding the registration fee. 60 days before the start of the course, the course fee is charged in full, no refund is made.

REIMBURSEMENT COURSES:

If I am forced to cancel the course, training or retreat, the course fee, including the registration fee, will be paid back in full to your account. Then send the account and clearing number.

DISEASE:

If you are forced to cancel a retreat or one-day event due to illness and want to have the fee paid back, this will be done after presenting a medical certificate, and the same applies to educations/courses/ws.

(the registration fee is non-refundable).

ATTENTION! Medical certificates from mobile medical services are not approved for reimbursement.

DEFECTION:

If you choose to drop out after the last cancellation day has passed or from an ongoing course, a final invoice for the remaining amount will be sent to you if you have chosen partial payment with payment terms of 10 days. The place is personal and cannot be transferred to someone else when the course is running.

I have a 60-day binding notification just so that you know that the place is yours and no one else's, as well as we create security for staff and the costs that exist. Binding registration naturally means for an entire course/retreat, i.e. all occasions, so regardless of whether you pay on one or more occasions, you commit to paying the full amount. By submitting your registration and/or paying the registration fee or more, you agree to our cancellation rules.

RETREAT:

Full payment is due no later than 60 days before. The registration fee is paid in connection with the registration so that I can guarantee your place, no refund will be made. If I am forced to cancel the retreat, the fee will be refunded in full to your account.

If cancellation occurs at least 60 days before the start of the course, the course fee will be refunded excluding the registration fee. 60 days before the start of the course, the course fee is charged in full, no refund is made.

RIGHT OF WITHDRAWAL:

You can read about the right of withdrawal on the Swedish Consumer Agency's website www.konsumentverket.se

At Rosawithlove the following applies:

The registration fee / deposit fee that you accept in connection with the registration is not refunded. That is the right of withdrawal does not apply.

For other course fees, you have 14 days right of withdrawal from when you filled out the application.

If cancellation occurs at least 60 days before the start of the course, the course fee will be refunded. 60 days before the start of the course, the course fee is charged in full, no refund is made.

ATTENTION! if registration takes place within 60 days before the start of the course, the 14-day right of withdrawal does not apply, which you accepted with your registration. When you fill in a notification, you agree to our cancellation rules and right of withdrawal.

OPEN BUY:

Does not apply to any of my courses, ws, educations or retreats. Transfer is okay if it happens before the start date.

ENTREPRENEUR:

As an entrepreneur, you are not covered by the same laws that apply to private consumers, i.a. The right of withdrawal does not apply to companies. IF you have questions about this, please contact us.

LIMITATION OF LIABILITY:

We accept no responsibility for delays/errors as a result of circumstances beyond the company's control (Force Majeure). These circumstances can be, for example, labor conflict, conflict in relationships, fire, war, authority decisions. Furthermore, no responsibility is taken for what happens in your life, either in connection with or separate from the course/retreat/ws/treatment or the service. Rosawithlove also takes no responsibility for theft, accidents, or damages that occur during or in connection with our sessions, courses, events or retreats.

In order to handle your order and answer questions related to your order, we store your first and last name, address, telephone number, e-mail address and purchase history, as well as the information you provide on our website in connection with registering for the event/ retreats/trainings.

We reserve the right to make changes to the terms and conditions at any time. Changes to the terms will be posted online on the website.

 

Rosanna Irgensdotter

ANMÄLNINGSAVGIFT:

När du är anmäld till mina kurser och retreats så ingår det oftast en anmälningsavgift som säkrar din plats. Den här avgiften är inte återbetalningsbar vid avhopp. Genom att du anmäler dig och/eller betalar anmälningsavgiften godkänner du avbokningsreglerna.  

Överlåtelse: Det går bra att överlåta din plats till någon annan. 

BETALNING:
För resterande belopp på utbildning / retreat kommer en faktura skickas 60 dagar före start, om inget annat anges. Du får en faktura på slutbetalning oavsett om du är privatperson eller har ett företag, för företag läggs momsen på.
Delbetalning om du angett att du vill dela upp ska vara betald senast 30 dagar för aktuell kurs/retreat. 
Genom att du skickar in din anmälan och/eller betalar anmälningsavgiften eller mer så godkänner du avbokningsreglerna. 

AVBOKNING KURSER:
Avanmälan från kurser måste ske i god tid före kursstart, då kostnader för lokaler, lärare etc betalas lång tid i förväg.
Om avbokning sker minst 60 dagar före kursstart betalas kursavgiften tillbaka exklusive anmälningsavgiften. 60 dagar före kursstart debiteras kursavgiften fullt, ingen återbetalning sker.

ÅTERBETALNING KURSER:
Om jag tvingas ställa in kursen, utbildningen eller retreaten så betalas kursavgiften, inklusive anmälningsavgiften tillbaka till fullo till ditt konto. Skicka då konto- samt clearingnummer.

SJUKDOM:
Om du tvingas avstå pga av sjukdom på retreat eller endags event och vill få avgiften betald tillbaka, så sker detta efter uppvisande av läkarintyg, och detsamma gäller för utbildningar/kurser/ws. 

(anmälningsavgiften återbetalas ej).
OBS! Läkarintyg från mobila läkartjänster är ej godkända för återbetalning.

AVHOPP:
Om du väljer att hoppa av efter sista avbokningssdag passerat eller från pågående kurs kommer en slutfaktura på resterande belopp skickas till dig om du valt delbetalning med betalningsvillkor 10 dagar. Platsen är personlig och kan inte överlåtas till någon annan när kursen är igång.
Jag har 60 dagar bindande anmälan just för att Du ska veta att platsen är din och ingen annans, likaväl som vi skapar en trygghet för personal och de kostnader som finns. Bindande anmälan innebär naturligtvis för en hel kurs/retreat, dvs. alla tillfällen, så oavsett om du betalar vid ett eller flera tillfällen förbinder du dig att betala hela summan. Genom att du skickar in din anmälan och/eller betalar anmälningsavgiften eller mer så godkänner du våra avbokningsregler.

RETRAT:
Full betalning sker senast 60 dagar före. Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan för att jag ska kunna garantera din plats, ingen återbetalning sker. Om jag tvingas ställa in retreaten så betalas avgiften tillbaka till fullo till ditt konto.

Om avbokning sker minst 60 dagar före kursstart betalas kursavgiften tillbaka exklusive anmälningsavgiften. 60 dagar före kursstart debiteras kursavgiften fullt, ingen återbetalning sker.

ÅNGERRÄTT:
Du kan läsa om ångerrätt på konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se

Hos Rosawithlove gäller följande:

  • Anmälningsavgiften / depositionsavgiften som du godkänner i samband med anmälan återbetalas ej. Dvs. ångerrätten gäller ej.

  • På övriga kursavgifter har 14 dagar ångerrätt från och med du fyllt i anmälan.

  • Om avbokning sker minst 60 dagar före kursstart betalas kursavgiften tillbaka. 60 dagar före kursstart debiteras kursavgiften fullt, ingen återbetalning sker.

OBS! sker anmälan inom 60 dagar före kursstart så gäller inte 14 dagars ångerrätt, vilket du godkänt med din anmälan. När du fyller i en anmälan så godkänner du våra avbokningsregler och ångerrätt.

ÖPPET KÖP:
Gäller ej någon av mina kurser, ws, utbildningar eller retreater. Överlåtelse är okej om det sker innan startdatum. 

FÖRETAGARE:
Som företagare omfattas du inte av samma lagar som gäller för privat konsument, bl.a. gäller inte ångerrätten företag. OM du har frågor kring detta vänligen kontakta oss.

ANSVARSBEGRÄNSNING:
Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara arbetskonflikt, konflikt i relationer, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut. Vidare tas inget ansvar för vad som händer i ditt liv, varken i anslutning till eller skilt från kurs/retreat/ws/behandling eller tjänsten. Rosawithlove tar heller inget ansvar för stöld, olyckor, eller skador som sker under eller i samband med våra sessioner, kurser, events eller retreat.

För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress och köphistorik, samt de uppgifter du lämnar på vår hemsida i samband med att du anmäler dig till event/retreater/utbildningar.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen.

 

Rosanna Irgensdotter

KONTAKTA MIG

INSTAGRAM

ROSA.WITH.LOVE

bottom of page